Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeen
  VZW Kringloopcentrum Leefbaar Wonen, als eigenaar van de webshop ‘Blijzaak’, wordt hierna de verkoper genoemd.
  Onder koop wordt hierna verstaan de verkoopsovereenkomst die tussen de koper en de verkoper is tot stand gekomen via de webshop van Blijzaak.

Onder afhaling wordt verstaan het in ontvangst nemen van de gekochte zaak door de koper in de winkel of magazijnen van de verkoper.

 1. Aansprakelijkheid
  De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door de verkoper te koop aangeboden worden hetzij verworven werden via een schenking, hetzij door de verkoper als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen werden toegeëigend.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aanvaardt de koper dat uit de omstandigheden waarin de goederen hem worden aangeboden moet worden afgeleid dat de kans zeer groot is dat deze goederen zijn behept met gebreken die niet door de verkoper kunnen gekend zijn en dat het om tweedehandsgoederen gaat die niet voldoen aan de vereisten inzake veiligheid. Deze omstandigheden betreffen onder meer de onzekerheid over de identiteit van de producent, van de importeur en van de opeenvolgende kopers en gebruikers, alsook de lage verkoopprijs en de onmogelijkheid van een deskundig nazicht van de zaak voorafgaand aan de verkoop.

 1. Betalingen
  Alle online betalingen geschieden via de betaalservice Mollie, tenzij anders overeengekomen.

Facturen zijn eisbaar op het adres van De Kringwinkel.

Alle betalingen geschieden onder eisbaarheid van vroegere betalingen die onbetaald gebleven zijn.

Ingeval van niet-betaling behoudt de verkoper het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen en eventuele afhalingen te schorsen mits hij de koper hiervan schriftelijk verwittigt.

Indien de koper binnen de twee weken na de aankoop wenst af te zien van deze aankoop, stelt hij de verkoper hiervan schriftelijk of via mail op de hoogte. Het aankoopbedrag zal hierna volledig worden terugbetaald via de betaalservice Mollie.

Indien de koper bij afhaling wenst af te zien van deze aankoop, zal het aankoopbedrag eveneens volledig worden terugbetaald via de betaalservice Mollie.

 1. Afhalingen
  Na bevesting van betaling heeft de koper twee weken tijd om de aankoop op te halen op het adres van Blijzaak, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper op de schriftelijk overeengekomen afhalingsdatum de door hem gekochte goederen niet heeft afgehaald, dan wordt de koop als ontbonden beschouwd en dan heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 20% van de overeengekomen koopsom.
 2. Klachten
  Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper.

De koper bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.